Bài 1.37 trang 16 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

11

Một chất điểm chuyển động trên một đường tròn bán kính 5cm.

Một chất điểm chuyển động trên một đường tròn bán kính 5cm. Tốc độ góc của nó không đổi, bằng 4,7rad/s.

a.Vẽ quỹ đạo của nó.

b.Tính tần số và chu kỳ quay của nó.

c.Tính tốc độ dài và biểu diễn vecto vận tốc tại hai điểm trên quỹ đạo cách nhau \(\dfrac{1}{4}\) chu kì.

Giải:

a.Hình 1,6G.

 

b. \(f = \dfrac{\omega }{{2\pi }} = \dfrac{{4,7}}{{2.3,14}} = 0,75\,{s^{ – 1}}\)

   \(T = \dfrac{1}{f} = 1,33\,s\)

c.\(v = r.\omega  = 5.4,7 = 23,5cm/s\)