Bài 1.36 trang 15 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

3

Trong một thí nghiệm trên máng nghiêng

Trong một thí nghiệm trên máng nghiêng của đệm khí, vị trí của xe trượt được ghi lại sau các khoảng thời gian đều đặn 20ms ( 1ms là 1 mili giây, bằng 0,001 s ) trong bảng sau:

Vị trí

A

B

C

D

E

x (mm)

0

20

35

45

50

Hãy xác định gần đúng vận tốc tức thời tại các vị trí B, C, D.

Giải:

Dùng công thức tính vận tốc tức thời. Ví dụ tính vận tốc tại vị trí B:

\({v_B} = \dfrac{{{x_C} – {x_A}}}{{{t_C} – {t_A}}} = \dfrac{{0,035 – 0}}{{0,04 – 0}} \)\(\,= 0,875m/s\)

Tương tự ta có :

\({v_C} = 0,625m/s\) ; \({v_D} = 0,375\) m/s.