Bài 1.34 trang 15 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

5

Cũng bài tập trên, hỏi giá trị nào

Cũng bài tập trên, hỏi giá trị nào của gia tốc trong giai đoạn sau là đúng?

(chọn chiều dương trục Ox hướng xuống dưới.)
A.0,5\(m/{s^2}\)            B.- 0,5\(m/{s^2}\)               C.1\(m/{s^2}\)

D.-1\(m/{s^2}\)              E.- 2\(m/{s^2}\).

Giải:

Câu D đúng. Ta có \( – {v^2} = 2a’s’,\)

hay \(- 100=2a’.50\).

Suy ra \(a’= -1 \;m/{s^2}\) .