Giải Bài 5.4 Trang 8 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

1


Cho các chất: Cu, Na2SO3, H2SO4.

Cho các chất: Cu, Na2SO3, H2SO4.

a)  Viết các phương trình hoá học của phản ứng điều chế S02 từ các chất trên.

b)   Cần điều chế n mol SO2, hãy chọn chất nào để tiết kiệm được H2SO4. Giải thích cho sự lựa chọn.

Trả lời                     

a) Các phản ứng điều chế SO2:

Na2SO3 + H2SO4 ——–> Na2SO4 + H2O + SO2 \( \uparrow \) (1)

2H2SO4 (đặc) + Cu ———> CuSO4 + 2H2O + SO2 \( \uparrow \) (2)

b) Chọn Cu hay Na2SO3 ?

Theo (1) : Điều chế n mol SO2 cần n mol H2SO4.

Theo (2) : Điều chế n moi SO2 cần 2n mol H2SO4.

Kết luận : Dùng Na2SO3 tiết kiệm được H2SO4.

>>,