Giải Bài 5.2 Trang 8 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

0


Để phân biệt được hai dung dịch Na2SO4 và Na2CO3, người ta dùng :

Để phân biệt được hai dung dịch Na2SO4 và Na2CO3, người ta dùng :

A. BaCl2;             B. HCl ;                  C. Pb(NO3)2;                   D. NaOH.

Trả lời                    

Đáp án B. HCl

– Có bọt khí thoát ra, nhận ra dung dịch Na2CO3

– Không có bọt khí, nhận ra dung dịch Na2SO4.

      

>>,