Giải Bài 4.5 Trang 7 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

18


Có 4 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu là

Có 4 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu là : HCl, H2SO4. NaCl, Na2SO4. Hãy nhận biết dung dịch đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hoá học. Viết các phương trình hoá học.

Trả lời                      

Hướng dẫn

– Dùng quỳ tím nhận biết được HCl, H2SO4 (nhóm I) và NaCl, Na2SO4 (nhóm II).

– Phân biệt hai axit trong nhóm I bằng muối bari như BaCl2, Ba(NO3)2 hoặc bằng Ba(OH)2.

– Phân biệt hai muối trong nhóm II cũng dùng hợp chất của bari như đã nói ở trên.

>>,