Giải Bài 4.4 Trang 7 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

4


Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong những chất rắn sau : CuO, BaCl2, Na2CO3}. Hãy chọn một thuốc thử để có thể nhận biết được cả ba chất trên. Giải thích và viết phương trình hoá học.

Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong những chất rắn sau : CuO, BaCl2, Na2CO3}. Hãy chọn một thuốc thử để có thể nhận biết được cả ba chất trên. Giải thích và viết phương trình hoá học.

Trả lời                               

Hướng dần :

Chọn thuốc thử là dung dịch H2SO4.

– Chất rắn tan trong dung dịch H2SO4 tạo thành dung dịch màu xanh lam là CuO.

– Chất rắn tác dụng với dung dịch H2SOtạo nhiều bọt khí là Na2CO3

– Chất rắn tan trong dung dịch H2SO4  tạo kết tủa trắng là BaCl2

Viết các phương trình hóa học của mỗi trường hợp trên.

>>,