Giải Bài 4.3 Trang 7 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

7


Cho những chất sau

Cho những chất sau : đồng, các hợp chất của đồng và axit sunfuric. Hãy viết những phương trình hoá học điều chế đồng(II) sunfat từ những chất đã cho, cần ghi rõ các điều kiện của phản ứng.

Trả lời                         

Hướng dẫn

Có các chất: Cu ; các hợp chất của đồng là CuO, Cu(OH)2, các muối đồng là CuCO3 hoặc CuCl2, hoặc Cu(NO3)2 ; H2SO4. Viết các phương trình hoá học và ghi điều kiện của phản ứng.

Thí dụ :

– Cu + H2SO4 (đặc)

– CuO + H2SO4

– CuCO3 + H2SO4

– Cu(OH)2 + H2SO4

>>,