Giải Bài 4.2 Trang 6 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

2


Cần phải điều chế một lượng muối đồng sunfat. Phương pháp nào sau đây tiết kiệm được axit sunfuric ?

Cần phải điều chế một lượng muối đồng sunfat. Phương pháp nào sau đây tiết kiệm được axit sunfuric ?

a)  Axit sunfuric tác dụng với đồng(II) oxit.

b)  Axit sunfuric đặc tác dụng với đồng kim loại.

Viết các phương trình hoá học và giải thích.

Trả lời                               

\(\eqalign{
& a)\,{H_2}S{O_4} + CuO \to CuS{O_4} + {H_2}O\;\;(1) \cr
& b)\,2{H_2}S{O_4}(\text{đặc}) + Cu \to CuS{O_4} + S{O_2} + 2{H_2}O\;\;(2) \cr} \)

– Muốn điều chế n mol CuSO4 trong phản ứng (1) ta cần dùng n mol H2SO4

– Muốn điều chế n mol CuSO4 trong phản ứng (2) ta cần dùng 2n mol H2SO đặc

Do đó phương pháp điều chế  CuO bằng phản ứng của H2SO4 với CuO sẽ tiết kiệm được H2SO4

Sachbaitap.net

>>,