Giải Bài 32.9 Trang 41 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

6


Cho kim loại Al có dư vào 400 ml dung dịch HCl 1M. Dẫn khí tạo ra qua ống đựng CuO dư, nung nóng thì thu được 11,52 gam Cu. Tính hiệu suất của quá trình phản ứng.

32.9.   Cho kim loại Al có dư vào 400 ml dung dịch HCl 1M. Dẫn khí tạo ra qua ống đựng CuO dư, nung nóng thì thu được 11,52 gam Cu. Tính hiệu suất của quá trình phản ứng.

Trả lời                    

\({n_{HCl}} = 0,4(mol)\)

\(2Al + 6HCl \to 2AlC{l_3} + 3{H_2} \uparrow (1)\)

\({H_2} + CuO\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow Cu + {H_2}O(2)\)

Theo (1) và (2) ta có sơ đồ chuyển hóa:

6 mol HCl —> 3 mol  \({H_2}\) —> 3 mol Cu

0,4 mol HCl                                x mol Cu

\(x = {{0,4 \times 3} \over 6} = 0,2(mol) \to {m_{Cu}} = 0,2 \times 64 = 12,8(gam)\)

\(H\%  = {{11,52} \over {12,8}} \times 100\%  = 90\% \)

                                    

>>,