Giải Bài 32.8 Trang 41 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

0


Một nguyên tố X tạo được các hợp chất sau : XH3, X205. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, nguyên tố X cùng nhóm với

32.8.   Một nguyên tố X tạo được các hợp chất sau : XH3, X205. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, nguyên tố X cùng nhóm với

A. agon ;              B. nitơ ;

C. oxi ;                 D. flo.

Trả lời                         

Đáp án B. 

>>,