Giải Bài 32.6 Trang 41 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

0


Trong phòng thí nghiệm có 3 lọ mất nhãn đựng ba chất bột trắng là : BaC03, NaCl, Na2C03. Làm thế nào để nhận ra hoá chất trong mỗi lọ với điều kiện chỉ dùng thêm dung dịch HCl loãng ?

32.6.   Trong phòng thí nghiệm có 3 lọ mất nhãn đựng ba chất bột trắng là : BaC03, NaCl, Na2C03. Làm thế nào để nhận ra hoá chất trong mỗi lọ với điều kiện chỉ dùng thêm dung dịch HCl loãng ?

Trả lời                        

– Lần lượt cho 3 chất vào 3 ống nghiệm đựng dung dịch HCl, nếu chất nào tan và có khí bay ra là Na2C03, BaC03 và chất nào tan mà không có khí bay ra là NaCl.

Na2C03 + 2HCl —>  2NaCl + C02 + H20       (1)

BaCO3 + 2HCl —> BaCl2 + C02 + H20         (2)

– Sau đó hoà tan một ít Na2C03 và BaC03 vào nước. Chất nào tan trong nước là Na2C03

Chất không tan trong nước là BaC03.    

>>,