Giải Bài 32.4 Trang 40 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

0


Cặp nguyên tố nào sau đây dễ kết hợp với nhau để tạo thành một hợp chất ổn định ?

Cặp nguyên tố nào sau đây dễ kết hợp với nhau để tạo thành một hợp chất ổn định ?

Zn, Ne ;             b) H, S ;             c) Br, Be ;             d) O, Na ;             e) K, Kr. 

Trả lời                         

Những cặp nguyên tố dễ kết hợp với nhau để tạo thành hợp chất ổn định :

b) H, S cho hợp chất H2S ; c) Br, Be cho hợp chất BeBr2 ;

d) O, Na cho hợp chất Na2O

>>,