Giải Bài 32.21 Trang 42 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

1


Cho 8,3 gam hỗn hợp hai kim loại đệu có hoá trị III là X và Y (có tỉ lệ số mol là 1:1)

Cho 8,3 gam hỗn hợp hai kim loại đệu có hoá trị III X và Y (có tỉ lệ số mol là 1:1) tác dụng vừa đủ với 6,72 lít khí clo. Sau đó hoà tan toàn bộ muối tạo ra trong nước (dư) được 250 ml dung dịch. Xác định hai kim loại và nồng độ mol mỗi muối trong dung dịch thu được.

Trả lời                          

Kí hiệu X,Y cũng là nguyên tử khối của 2 kim loại, số mol của 2 kim loại là a

\(2X + 3C{l_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2XC{l_3}\)

a mol  3a/2 mol    a mol

\(2Y + 3C{l_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2YC{l_3}\)

a mol  3a/2 mol  a mol

Theo phương trình hóa học trên và dữ liệu đề bài, ta có :

\({{3a} \over 2} + {{3a} \over 2} = {{6,72} \over {22,4}} = 0,3(mol) \to a = 0,1(mol)\)

Xa + Ya = 8,3   —> 0,1(X + Y) = 8,3   —> X + Y = 83

Vậy X = 56 (Fe) và Y = 27 (Al)

\({C_{M(AlC{l_3})}} = {C_{M(FeC{l_3})}} = {{0,1} \over {0,25}} = 0,4(M)\)

>>,