Giải Bài 32.20 Trang 42 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

1


X, Y là hai nguyên tố halogen thuộc hai chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn.

32.20.  X, Y là hai nguyên tố halogen thuộc hai chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Hỗn hợp A chứa 2 muối X, Y với natri. Để kết tủa hoàn toàn 2,2 gam hỗn hợp A phải dùng 150 ml dung dịch AgN03 0,2M. Xác định hai nguyên tố X và Y.

Trả lời                                 

NaX + AgN03  —-> NaN03 + AgX

a mol  a mol            a mol     a mol

NaY + AgN03  —–> NaN03+ AgY

b mol  b moi             b mol     b mol

\({n_{AgN{O_3}}} = {{0,2 \times 150} \over {1000}} = 0,03(mol) \to {m_{AgN{O_3}}} = 0,03 \times 170 = 5,1(gam)\)

\({n_{NaN{O_3}}} = 0,03(mol) \to {m_{NaN{O_3}}} = 0,03 \times 85 = 2,55(gam)\)

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có :

2,2 + 5,1 = 2,55 + mkết tủa     —> mkết tủa = 4,75 (gam)

(108 + X)a + (108 + Y)b = 4,75 ; a + b = 0,03 (mol)

Xa + Yb + 15,1. Cho X > Y ; Xa + Xb > Xa + Yb > Ya + Yb

\(X > {{1,51} \over {0,03}} > Y \to X > 50,3 > Y\)

X và Y là các halogen liên tiếp, vậy đó là brom (80) và Cl (35,5).

>>,