Giải Bài 32.19 Trang 42 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

6


Thể tích khí clo cần phản ứng với kim loại M bằng 1,5 lần lượng khí sinh ra khi cho cùng lượng kim loại đó tác dụng hoàn toàn với dung dịch axit HCl dư trong cùng điều kiện.

Thể tích khí clo cần phản ứng với kim loại M bằng 1,5 lần lượng khí sinh ra khi cho cùng lượng kim loại đó tác dụng hoàn toàn với dung dịch axit HCl dư trong cùng điều kiện. Khối lượng muối clorua sinh ra trong phản ứng với clo gấp 1,2886 lần lượng sinh ra trong phản ứng với axit HCl. Xác định kim loại M

Trả lời                  

Phương trình hóa học của phản ứng:

\(M + {n \over 2}C{l_2} \to MC{l_n}\)

\(M + mHCl \to MC{l_m} + {m \over 2}{H_2}\)

Theo đề bài, ta có:

\(\left\{ \matrix{{n \over 2} = 1,5{m \over 2} \hfill \cr n,m = 1,2,3 \hfill \cr} \right. \to \left\{ \matrix{n = 3 \hfill \cr m = 2 \hfill \cr} \right.\)

và M + 106,5 = 1,2886 (M+71)

Giải ra, ta có M = 52 (Cr)

>>,