Giải Bài 32.15 Trang 42 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

6


32.15. Cho 8 gam một oxit (có công thức X03) tác dụng với dung dịch NaOH dư tạo ra 14,2 gam muối khan.Tính nguyên tử khối của X.

32.15.   Cho 8 gam một oxit (có công thức X03) tác dụng với dung dịch NaOH dư tạo ra 14,2 gam muối khan.Tính nguyên tử khối của X.

Trả lời                    

Gọi nguyên tử khối của nguyên tố X cũng là X.

Phương trình hoá học :

XO3 + 2NaOH ——-> Na2X04 + H2O

(X + 48) gam                (46 + X + 64) gam

8 gam                           14,2 gam

8(46 +X + 64)= 14,2(X + 48)

Giải ra ta có X = 32. Nguyên tố X là lưu huỳnh (S).

        

>>,