Giải Bài 32.14 Trang 42 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

1


Nguyên tố A tạo được 2 loại oxit. Phần trăm về khối lượng của oxi trong 2 oxit lần lượt bằng 50% và 60%.

32.14.   Nguyên tố A tạo được 2 loại oxit. Phần trăm về khối lượng của oxi trong 2 oxit lần lượt bằng 50% và 60%. Xác định nguyên tử khối của A và cho biết công thức 2 oxit trên.

Trả lời                                

Gọi công thức 2 oxit là A2Ox và A2Oy, đồng thời kí hiệu A là nguyên tử khối. Ta có tỉ lệ khối lượng oxi trong 2 oxit là : 50% và 60%. Vậy tỉ lệ khối lượng A trong 2 oxit là 50% và 40%.

\(\left. \matrix{{{16x} \over {2A}} = {{50} \over {50}} = 1 \to 16x = 2A \hfill \cr {{16y} \over {2A}} = {{60} \over {40}} = 1,5 \to 16y = 3A \hfill \cr} \right\}\)

\({x \over y} = {2 \over 3} \to y = 1,5x\)

Chỉ có các cặp x, y sau có thể chấp nhận : 

\(\left\{ \matrix{x = 2 \hfill \cr y = 3 \hfill \cr} \right.;\left\{ \matrix{x = 4 \hfill \cr y = 6 \hfill \cr} \right.\)

– Nếu chọn x = 2 —> ta có 32 = 2A —> A = 16 (loại) vì A = 16 là oxi.

– Nếu chọn x = 4 —> ta có 64 = 2A —> A = 32 —> A là lưu huỳnh (S).

Tỉ lệ giữa các nguyên tố là tối giản, ta có hai oxit là : SO2 và SO3

 

>>,