Giải Bài 32.11* Trang 41 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

2


Có hai lá kẽm khối lượng như nhau. Một lá cho vào dung dịch đồng(II) nitrat, lá kia cho vào dung dịch chì(II) nitrat. Sau cùng một thời gian phản ứng, khối lượng lá kẽm thứ nhất giảm 0,05 gam.

Có hai lá kẽm khối lượng như nhau. Một lá cho vào dung dịch đồng(II) nitrat, lá kia cho vào dung dịch chì(II) nitrat. Sau cùng một thời gian phản ứng, khối lượng lá kẽm thứ nhất giảm 0,05 gam.

a)  Viết các phương trình hoá học.

b)  Khối lượng lá kẽm thứ 2 tăng hay giảm là bao nhiêu gam ? Biết rằng trong cả 2 phản ứng trên, khối lượng kẽm bị hoà tan bằng nhau.

Trả lời                               

\(Zn + Cu{(N{O_3})_2} \to Zn{(N{O_3})_2} + Cu \downarrow \)

x mol                                                         x mol

Theo đầu bài ta có : 65x – 64x = 0,05

=> x = 0,05 (mol) ; mZn = 0,05 x 65 = 3,25 (gam).

Zn + Pb(N03)2  ———-> Zn(N03)2 + Pb \( \downarrow \)

0,05 mol                                                  0,05 mol

Khối lượng lá kẽm thứ 2 tăng: ( 0,05 x 207) – 3,25 = 7,1 (gam).

 

>>,