Giải Bài 32.1 Trang 40 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

0


Ngâm hỗn hợp các kim loại Al, Cu, Fe trong mỗi dung dịch sau :

32.1.   Ngâm hỗn hợp các kim loại Al, Cu, Fe trong mỗi dung dịch sau :

a)  Dung dịch CuS04 (dư).

b)  Dung dịch AgN03 (dư).

c)   Dung dịch FeS04 (dư).

Viết các phương trình hoá học. Kim loại nào thu được trong mỗi trường hợp ?

Trả lời                     

– Kim loại Cu thu được sau khi ngâm hỗn hợp các kim loại Al, Cu, Fe vào dung dịch CuSO4

2Al + 3CuS04 ——–> Al2(S04)3 + 3Cu \( \downarrow \)

Fe + CuSO4  ——- > FeS04 + Cu \( \downarrow \)

– Kim loại Ag thu được sau khi ngâm hỗn hợp các kim loại AI, Cu, Fe vào dung dịch AgN03 dư :

Al + 3AgN03 ——-> Al(N03)3 + 3Ag \( \downarrow \)

Fe + 2AgN03  ——-> Fe(N03)2 + 2Ag \( \downarrow \)

Cu + 2AgN03 ——–> Cu(N03)2 + 2Ag \( \downarrow \)

– Kim loại Fe và Cu thu được sau khi ngâm hỗn hợp các kim loại AI, Cu, Fe vào dung dịch FeS04 dư :

2Al + 3FeS04 ——-> Al2(S04)3 + 3Fe \( \downarrow \)

>>,