Giải Bài 31,1 Trang 39 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

0


Dùng bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, hãy :

31.1.   Dùng bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, hãy :

a)   Viết công thức oxit cao nhất và công thức hợp chất với hiđro của các nguyên tố trong chu kì 3

b)  Nguyên tố nào trong chu kì 3 có tính kim loại mạnh nhất ? Tính phi kim mạnh nhất ?

Trả lời                

a) Công thức hoá học của các oxit : Na20, MgO, Al2O3, SiO2, P205, SO3, Cl207.

Công thức hoá học của hợp chất khí với hiđro : SiH4, PH3, H2S, HCl.

b) Nguyên tố có tính kim loại mạnh nhất là natri (Na). Nguyên tố có tính phi kim mạnh nhất là clo (Cl)

       

>>,