Giải Bài 31.6 Trang 40 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

2


Oxit của một nguyên tố có công thức chung là R03, trong đó oxi chiếm 60% về khối lượng.

31.6.   Oxit của một nguyên tố có công thức chung là R03, trong đó oxi chiếm 60% về khối lượng.

a)  Hãy xác định tên nguyên tố R.

b) Cho biết tính chất hoá học của nguyên tố R và so sánh với tính chất của các nguyên tố trước và sau nó trong cùng chu kì.

Trả lời                    

a) Trong phân tử có 3 nguyên tử oxi, khối lượng là :

mO = 16 x 3 = 48 (đvC). Ta có 48 đvC ứng với 60% phân tử khối của oxit.

Như vậy 40% phân tử khối ứng với nguyên tử khối của nguyên tố R.

Nguyên tử khối của R= \({{48 \times 40} \over {60}} = 32(dvC)\) => Nguyên tố R là lưu huỳnh (S).

         ———–> Công thức oxit : SO3.

b) Lưu huỳnh là nguyên tố phi kim hoạt động hoá học mạnh hơn photpho nhưng yếu hơn clo.

>>,