Giải Bài 31.3 Trang 39 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

0


Căn cứ vào bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, hãy

31.3.   Căn cứ vào bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, hãy

a)  cho biết những tính chất hoá học của nguyên tố magie (Mg).

b)  so sánh tính chất hoá học của nguyên tố magie với các nguyên tố lân cận trong cùng chu kì và nhóm.

Trả lời                

a) Tính chất hoá học :

Magie là kim loại mạnh : tác dụng được với phi kim, dung dịch axit, dung dịch muối.

b) So sánh tính chất hoá học của Mg với các nguyên tố khác.

– Mg là nguyên tố kim loại hoạt động hoá học yếu hơn Na nhưng mạnh hơn Al.

– Mg là nguyên tố kim loại hoạt động hoá học mạnh hơn Be nhưng yếu hơn Ca.

       

>>,