Giải Bài 30.4 Trang 38 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

0


Dung dịch chất nào sau đây không thể chứa trong bình thuỷ tinh ?

Dung dịch chất nào sau đây không thể chứa trong bình thuỷ tinh ?

A. HNO3 ;                                         C. HCl;

B. H2S04 ;                                        D. HF.

Trả lời                           

Dung dịch HF không thể chứa trong bình thuỷ tinh vì HF tác dụng với SiO2 trong thuỷ tinh :

Si02 + 4HF  ——–> SiF4 + 2H20

>>,