Giải Bài 30.3 Trang 38 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

0


Viết các phương trình hoá học thực hiện những chuyển đổi hoá học sau :

Viết các phương trình hoá học thực hiện những chuyển đổi hoá học sau :

\(\left. \matrix{1.N{a_2}C{O_3} + ……. \to …… + …….. \hfill \cr 2…………. + Si{O_2} \to …… + …….. \hfill \cr} \right\}\) Thành phần chính của thủy tinh thường 

Trả lời                

\(1.N{a_2}C{O_3} + Si{O_2} \to N{a_2}Si{O_3} + C{O_2} \uparrow \)         

\(2.CaC{O_3} + Si{O_2} \to CaSi{O_3} + C{O_2} \uparrow \)

Sachbaitap.com

>>,