Giải Bài 3.3 Trang 6 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

1


Có những oxit sau : Fe2O3, SO2, CuO, MgO, CO2.

Có những oxit sau : Fe2O3, SO2, CuO, MgO, CO2.

a)  Những oxit nào tác dụns được với dung dịch H2SO4 ?

b)  Những oxit nào tác dụng được với dung dịch NaOH ?

c)   Những oxit nào tác dụng được với H2O ?

Viết các phương trình hoá học.

Trả lời                   

Hướng dẫn .

Những oxit bazơ tác dụng với dung dịch H2SO4 là : Fe2O3, CuO và MgO.

\(F{e_2}{O_3} + 3{H_2}S{O_4} \to F{e_2}{(S{O_3})_4} + 3{H_2}O\)

\(CuO + {H_2}S{O_4} \to C{\rm{uS}}{O_4} + {H_2}O\)

\(MgO + {H_2}S{O_4} \to MgS{O_4} + {H_2}O\)

Những oxit axit tác dụng với dung dịch NaOH là : SO2, CO2.

\(2NaOH + C{O_2} \to N{a_2}C{O_3} + {H_2}O\)

\(2NaOH + S{O_2} \to N{a_2}S{O_3} + {H_2}O\)

Những oxit axit tác dụng được với H2O là : SO2, CO2.

\(S{O_2} + {H_2}O \to {H_2}S{O_3}\)

\(C{O_2} + {H_2}O \to {H_2}C{O_3}\)

>>,