Giải Bài 3.2 Trang 5 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

2


Có các dung dịch KOH, HCl, H2SO4 (loãng) ; các chất rắn Fe(OH)3, Cu và các chất khí CO2, NO.

Có các dung dịch KOH, HCl, H2SO4 (loãng) ; các chất rắn Fe(OH)3, Cu và các chất khí CO2, NO.

Những chất nào có thể tác dụng với nhau từng đôi một ? Viết các phương trình hoá học.

(Biết H2SO4 loãng không tác dụng với Cu).

Trả lời                    

Những cặp chất tác dụng với nhau là :

– Fe(OH)3 và HCl.            – KOH và HCl.

– Fe(OH)3 và H2SO4        – KOH và H2SO4.

– KOH và CO2.

Phương trình hóa học:

\(\eqalign{
& Fe{\left( {OH} \right)_3} + 3HCl \to FeC{l_3} + 3{H_2}O \cr
& 2Fe{\left( {OH} \right)_3} + 3{H_2}S{O_4} \to F{e_2}{\left( {S{O_4}} \right)_3} + 6{H_2}O \cr
& 2KOH + C{O_2} \to {K_2}C{O_3} + {H_2}O \cr
& KOH + HCl \to KCl + {H_2}O \cr
& 2KOH + {H_2}S{O_4} \to {K_2}S{O_4} + 2{H_2}O \cr} \)

Sachbaitap.com

>>,