Giải Bài 3.1 Trang 5 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

4


Dung dịch HCl đều tác dụng được với các chất trong dãy nào sau đây ?

Dung dịch HCl đều tác dụng được với các chất trong dãy nào sau đây ?

A. Mg, Fe2O3; Cu(OH)2; Ag

B. Fe, MgO ; Zn(OH)2 ; Na2SO4

C. CuO, Al, Fe(OH)3, CaCO3

D. Zn, BaO, Mg(OH)2, SO2

Trả lời                      

Đáp án C

>>,