Giải Bài 29.8 Trang 38 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

1


Nung 150 kg CaC03 thu được 67,2 kg CaO. Hiệu suất của phản ứng là

Nung 150 kg CaC03 thu được 67,2 kg CaO. Hiệu suất của phản ứng là

A. 60% ;                B. 40% ;                  C. 80% ;                 D. 50%.

Trả lời                

Đáp án C.

\(CaC{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow CaO + C{O_2} \uparrow \)

\({m_{CaO}} = {{56} \over {100}}x150 = 84(kg);H\%  = {{67,2} \over {84}} \times 100\%  = 80\% \)

           

>>,