Giải Bài 29.6 Trang 37 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

0


Hãy viết phương trình hoá học của các phản ứng sau :

29.6.  Hãy viết phương trình hoá học của các phản ứng sau :

(1)        2C +     … ———– > 2CO

(2)        Fe203 + … ———–> 2Fe + C02

(3)       CO2 +     … ——— > CaCO3 + H2O

Trả lời                      

\((1)2C + {O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2CO\)

\((2)F{e_2}{O_3} + 3CO\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2Fe + 3C{O_2}\)

\((3)C{O_2} + Ca{(OH)_2} \to CaC{O_3} \downarrow  + {H_2}O\)

>>,