Giải Bài 29.5 Trang 37 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

0


Viết các phương trình hoá học thực hiện những chuyển đổi hoá học sau :

Viết các phương trình hoá học thực hiện những chuyển đổi hoá học sau :

Trả lời      

Các phương tình hóa học :

a)  \((1)CaO + {H_2}O \to Ca{(OH)_2}\)

      \((2)Ca{(OH)_2} + C{O_2} \to CaC{O_3} \downarrow  + {H_2}O\)

     \((3)CaC{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow CaO + C{O_2} \uparrow \)

     \((4)C{O_2} + NaOH \to NaHC{O_3}\)

     \((5)C{O_2} + 2NaOH \to N{a_2}C{O_3} + {H_2}O\)

b)   \((1)MgC{O_3} + {H_2}S{O_4} \to MgS{O_4} + C{O_2} \uparrow  + {H_2}O\)

\((2)MgS{O_4} + N{a_2}C{O_3} \to MgC{O_3} \downarrow  + N{a_2}S{O_4}\)

\((3)MgC{O_3} + 2HCl \to MgC{l_2} + C{O_2} \uparrow  + {H_2}O\)

>>,