Giải Bài 29.3 Trang 37 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

0


Có những chất sau : NaHC03, Ca(OH)2, CaCl2, CaC03.

a) Chất nào tác dụng được với dung dịch HCl ?

29.1.  Có những chất sau : NaHC03, Ca(OH)2, CaCl2, CaC03.

a)  Chất nào tác dụng được với dung dịch HCl ?

b)  Chất nào tác dụng được với dung dịch Na2C03 ?

c)   Chất nào tác dụng được với dung dịch NaOH ?

Viết các phương trình hoá học

Trả lời                          

a) Các chất NaHC03, Ca(OH)2, CaC03 tác dụng với dung dịch HCl.

\(NaHC{O_3} + HCl \to NaCl + C{O_2} \uparrow  + {H_2}O\)

\(Ca{(OH)_2} + 2HCl \to CaC{l_2} + 2{H_2}O\)

\(CaC{O_3} + 2HCl \to CaC{l_2} + C{O_2} \uparrow  + {H_2}O\)

b) Các chất CaCl2, Ca(OH)2 tác dụng với cỉung dịch Na2CO3.

\(CaC{l_2} + N{a_2}C{O_3} \to CaC{O_3} + 2NaCl\)

\(Ca{(OH)_2} + N{a_2}C{O_3} \to CaC{O_3} + 2NaOH\)

c) Chất NaHC03 tác dụng với dung dịch NaOH.

\(NaOH + NaHC{O_3} \to N{a_2}C{O_3} + {H_2}O\)

>>,