Giải Bài 29.10 Trang 38 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

0


Cho 1,06 gam muối cacbonat kim loại hoá trị I tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra 224 mi khí cacbonic (ở đktc). Xác định công thức phân tử muối cacbonat.

Cho 1,06 gam muối cacbonat kim loại hoá trị I tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra 224 mi khí cacbonic (ở đktc). Xác định công thức phân tử muối cacbonat.

Trả lời                      

Gọi M là kí hiệu nguyên tử khối của kim loại hoá trị I. Công thức muối là M2C03. Phương trình hoá học của phản ứng :

\({M_2}C{O_3} + 2HCl \to 2MCl + {H_2}O + C{O_2} \uparrow \)

(2M+60)gam                                                22400 ml

1,06 gam                                                      224 ml

Theo phương trình hóa học trên ta có:

\({{2M + 60} \over {1,06}} = {{22400} \over {224}} \to M = 23\) . Đó là muối \(N{a_2}C{O_3}\).

     

>>,