Giải Bài 29.1 Trang 37 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

1


Trộn dung dịch X với dung dịch Y, Thấy xuất hiện kết tủa. Dung dịch X, Y là

Trộn dung dịch X với dung dịch Y, Thấy xuất hiện kết tủa. Dung dịch X, Y là :

A. NaOH và K2SO4;                  B. K2CO3 và Ba(N03)2;

C. KCl và Ba(N03)2 ;                  D. Na2C03 và KN03

Trả lời          

Đáp án B.

 K2CO3 và Ba(N03)—–> 2KN03  + BaCO3 \( \downarrow \)

>>,