Giải Bài 28.7 Trang 35 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

0


Quá trình nào sau đây không sinh ra khí cacbonic ?

Quá trình nào sau đây không sinh ra khí cacbonic ?

A. Đốt cháy khí đốt tự nhiên.

B. Sản xuất vôi sống.

C. Quá trình hô hấp của người và động vật.

D. Quang hợp của cây xanh.

Trả lời  

Đáp án D.  Quang hợp của cây xanh không sinh ra khí cacbonic .              

>>,