Giải Bài 28.4 Trang 35 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

0


Có những khí sau :

A. Cacbon đioxit ;B. Clo ; C. Hiđro ;D. Cacbon oxit ; E. Oxi.

Có những khí sau :

A. Cacbon đioxit ;       B. Clo ;       C. Hiđro ;      D. Cacbon oxit ;         E. Oxi.

Hãy cho biết, khí nào

a)  có thể gây nổ khi đốt cháy với oxi.

b)  có tính chất tẩy màu khi ẩm.

c)  làm đổi màu dung dịch quỳ tím.

d) làm bùng cháy tàn đóm đỏ

Trả lời                    

a) Khí có thể gây nổ khi đốt cháy với oxi là khí H2.

b) Khí có tính chất tẩy màu khi ẩm là khí Cl2.

c) Khí làm đổi màu dung dịch quỳ tím là khí cacbon đioxit.

d) Khí làm bùng cháy tàn đóm đỏ là khí oxi.

       

>>,