Giải Bài 28.2 Trang 34 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

0


So sánh tính chất hoá học của CO và C02. Cho các thí dụ minh hoạ.

So sánh tính chất hoá học của CO và C02. Cho các thí dụ minh hoạ.

Trả lời                          

Giống nhau : CO và C02 là oxit.

Khác nhau : CO2 là oxit axit : C02 + Ca(OH)2 —>   CaC03 + H20.

CO là oxit trung tính.

C02 là chất oxi hoá : C + C02 —> 2CO.

CO là chất khử: 2CO + 02 —> 2C02.

>>,