Giải Bài 28.12 Trang 36 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

0


Khí CO sinh ra thường có lẫn một phần khí CO2. Hãy giới thiệu hai phương pháp hoá học có thể thu được khí co trong phòng thí nghiệm và viết các phương trình hoá học.

Khí CO sinh ra thường có lẫn một phần khí CO2. Hãy giới thiệu hai phương pháp hoá học có thể thu được khí CO trong phòng thí nghiệm và viết các phương trình hoá học.

Trả lời                

– Dẫn hỗn hợp khí CO và CO2 đi qua dung dịch NaOH hoặc Ca(OH)2. Khí ra khỏi dung dịch kiềm là khí CO vì khí C02 đã tác dụng với dung dịch NaOH hoặc Ca(OH)2.

C02 + 2NaOH ——– > Na2CO3 +H2O

C02 + Ca(OH)2 ———> CaCO3 + H2O

– Hoặc dẫn hỗn hợp khí qua canxi oxit (CaO), khí đi ra là khí CO.        

>>,