Giải Bài 27.6 Trang 34 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

1


Cho 268,8 m3 hỗn hợp khí CO và H2 khử sắt(III) oxit ở nhiệt độ cao.

Cho 268,8 m3 hỗn hợp khí CO và H2 khử sắt(III) oxit ở nhiệt độ cao.

a)  Viết phương trình hoá học.

b)  Tính khối lượng sắt thu được.

Trả lời                          

a) Phương trình hóa học :

\(3CO + F{e_2}{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 3C{O_2} + 2Fe(1)\)

\(3{H_2} + F{e_2}{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 3{H_2}O + 2Fe(2)\)

b) Tổng hợp (1) và (2) ta có :

Cứ 3 x 22,4 m3 hỗn hợp khí CO và H2 qua Fe203 thì thu được 2 x 56 kg Fe. 268,8 m3 hỗn hợp khí CO và H2 qua Fe203 thì thu được x kg Fe.

\(x = {{268,8 \times 2 \times 56} \over {3 \times 22,4}} = 448(kg)Fe\)

>>,