Giải Bài 27.5 Trang 34 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

2


Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ, người ta thu được hỗn hợp khí CO và H2 (hình 3.3).

Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ, người ta thu được hỗn hợp khí CO và H2 (hình 3.3).

a)  Viết phương trình hoá học.

b)  Tính thể tích hỗn hợp khí (đktc) thu được ở phản ứng trên khi dùng hết 1 tấn than chứa 92% cacbon và hiệu suất của phản ứng đạt 85%.

Trả lời                    

a) Phương trình hóa học : \(C + {H_2}O\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow CO + {H_2}\)

b) Thể tích hỗn hợp khí thu được.

Trong 1000 kg than có: \({{1000 \times 92} \over {100}} = 920(kg)\) cacbon

\(C + {H_2}O \to CO + {H_2}\)

12g                   22,4l     22,4l

12kg                 22,4\({m^3}\) 22,4\({m^3}\)

                              \(44,8{m^3}\)

920 kg              \({{44,8 \times 920} \over {12}} = 3434,7({m^3})\) hỗn hợp khí 

Thể tích hỗn hợp khí thực tế thu được: \({{3434,7 \times 85} \over {100}} = 2919,5({m^3})\)

          

>>,