Giải Bài 26.2 Trang 31 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

0


Trong phòng thí nghiệm, khí clo thường được điều chế bằng cách oxi hoá chất nào sau đây ?

Trong phòng thí nghiệm, khí clo thường được điều chế bằng cách oxi hoá chất nào sau đây ?

A. NaCl ;           B. KMnO4;             C. KClO3;                   D. HCl.

Trả lời                                                    

Đáp án D.     

Bài tiếp theo

>>,