Giải Bài 26.1 Trang 31 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

2


Trong các phản ứng hoá học, clo

Trong các phản ứng hoá học, clo

A. chỉ thể hiện tính khử.             B. chỉ thể hiện tính oxi hoá

C. không thể hiện tính oxi hoá.   D. thể hiện tính oxi hoá và tính khử.

Trả lời               

Đáp án D.

>>,