Giải Bài 25.8* Trang 31 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

1


Nói oxit axit là oxit của phi kim có đúng không ? Cho thí dụ minh hoạ.

Nói oxit axit là oxit của phi kim có đúng không ? Cho thí dụ minh hoạ.

Trả lời                          

 Nói oxit axit là oxit phi kim, điều đó không hoàn toàn đúng vì đa số oxit axit là oxit phi kim (CO2, SO3, v.v…), nhưng có oxit phi kim là oxit trung tính (CO, NO…), ngược lại có oxit axit là oxit kim loại (thí dụ Mn2O7 có axit và muối tương ứng là HMn04, KMnO4).

>>,