Giải Bài 25.4 Trang 30 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

5


X là nguyên tố phi kim có hoá trị III trong hợp chất với khí hiđro. Biết thành phần phần trăm khối lượng của hiđro trong hợp chất là 17,65%. Xác định nguyên tố X.

X là nguyên tố phi kim có hoá trị III trong hợp chất với khí hiđro. Biết thành phần phần trăm khối lượng của hiđro trong hợp chất là 17,65%. Xác định nguyên tố X.

Trả lời                               

Công thức hoá học của hợp chất có dạng XH3.

17,65% ứng với (3 x 1)đvC

\(\underbrace {(100 – 17,65)\% }_{82,35\% }\) ứng với \({{82,35 \times 3} \over {17,65}} = 14(đvC)\)

Nguyên tử X có nguyên tử khối là 14, vậy nguyên tố X là nitơ (N).

>>,