Giải Bài 25.2 Trang 30 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

1


Phát biểu nào sau đây không đúng ?

Phát biểu nào sau đây không đúng ?

A. Nhiều phi kim tác dụng với oxi thành oxit axit.

B. Phi kim phản ứng với hiđro tạo thành hợp chất khí.

C. Phi kim tác dụng với kim loại tạo thành muối.

D. Phi kim tác dụng với kim loại tạo thành muối hoặc oxit.

Trả lời                            

Đáp án C.

>>,