Giải Bài 25.1 Trang 30 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

1


Dãy gồm các phi kim được sắp xếp theo thứ tự tính oxi hoá tăng dần từ trái sang phải là :

Dãy gồm các phi kim được sắp xếp theo thứ tự tính oxi hoá tăng dần từ trái sang phải là :

A. Flo, oxi, clo ;                                 B. Clo, oxi, flo ;

C. Oxi, clo, flo ;                                  D. Clo, flo, oxi

Trả lời                   

Đáp án C.

 

>>,