Giải Bài 22.9 Trang 28 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

1


Cho 6,5 gam muối sắt clorua tác dụng với dung dịch AgN03 dư thu được 17,22 gam kết tủa

Cho 6,5 gam muối sắt clorua tác dụng với dung dịch AgN03 dư thu được 17,22 gam kết tủa. Công thức phân tử của muối sắt clorua là công thức nào dưới đây ? (Hiệu suất phản ứng đạt 100%).

A. FeCl2 ;                 B. FeCl3 ;

C. FeCl ;                  D. FeCl4.

Trả lời                     

Đáp án B.

Đặt công thức muối sắt clorua là FeCln

FeCln        +        nAgN03   ——–>     nAgCl +      Fe(N03)n

(56 + 35,5n) gam                              n(108 + 35,5) gam

6,5 gam                                            17,22 gam

Ta có phương trình : 6,5 x n(108 + 35,5) = 17,22 x (56 + 35,5n)

 n = 3 —> FeCl3.

>>,