Giải Bài 22.6 Trang 28 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

1


Viết phương trình hoá học biểu diễn chuyển đổi hoá học sau :

Viết phương trình hoá học biểu diễn chuyển đổi hoá học sau :

\(Fe\buildrel {(1)} \over\longrightarrow FeC{l_3}\buildrel {(2)} \over\longrightarrow Fe{(OH)_3}\buildrel {(3)} \over\longrightarrow F{e_2}{O_3}\buildrel {(4)} \over\longrightarrow Fe\)

Trả lời                      

Phương trình hóa học :

\((1)Fe + 3C{l_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2FeC{l_3}\)

\((2)FeC{l_3} + 3NaOH \to Fe{(OH)_3} \downarrow  + 3NaCl\)

\((3)2Fe{(OH)_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow F{e_2}{O_3} + 3{H_2}O\)

\((4)F{e_2}{O_3} + 3CO\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2Fe + 3C{O_2}\)

>>,