Giải Bài 22.3 Trang 27 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

0


Trong phòng thí nghiệm có các kim loại sau : natri, đồng, sắt, nhôm, bạc. Hãy cho biết những tính chất hoá học của chúng bằng cách đánh dấu (x) vào các ô trong bảng sau :

Trong phòng thí nghiệm có các kim loại sau : natri, đồng, sắt, nhôm, bạc. Hãy cho biết những tính chất hoá học của chúng bằng cách đánh dấu (x) vào các ô trong bảng sau :

 

Natri

Đổng

Sát

Nhỏm

Bạc

a) Không tác dụng với dung dịch axit HCl

 

 

 

 

 

b) Tác dụng với dung dịch axit và dung dịch bazơ

 

 

  

 

 

c) Đẩy được đồng ra khỏi dung dịch muối

 

 

 

 

 

d) Tác dụng mãnh liệt với H20

 

 

 

 

 

Trả lời        

   

 

Natri

Đổng

Sát

Nhỏm

Bạc

a) Không tác dụng với dung dịch axit HCl

 

 x

 

 

 x

b) Tác dụng với dung dịch axit và dung dịch bazơ

 

 

  

 

c) Đẩy được đồng ra khỏi dung dịch muối

 

 

 x

 x

 

d) Tác dụng mãnh liệt với H20

 x

 

 

 

 

 

 

>>,