Giải Bài 22.16* Trang 29 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

0


Cho một lá sắt vào 160 gam dung dịch CuSO410%. Sau khi Cu bị đẩy hết ra khỏi dung dịch CuSO4 và bám hết vào lá sắt, thì khối lượng lá sắt tăng lên 4%. Xác định khối lượng lá sắt ban đầu.

Cho một lá sắt vào 160 gam dung dịch CuSO410%. Sau khi Cu bị đẩy hết ra khỏi dung dịch CuSO4 và bám hết vào lá sắt, thì khối lượng lá sắt tăng lên 4%. Xác định khối lượng lá sắt ban đầu.

Trả lời                           

Số mol CuSO= \({{160 \times 10} \over {100 \times 160}} = 0,1(mol)\)

Phương trình hóa học của phản ứng:

             \(Fe + CuS{O_4} \to FeS{O_4} + Cu\)

(mol)     0,1       0,1               0,1              0,1 

Khối lượng Fe phản ứng: 0,1 . 56 =5,6(gam)

Khối lượng Cu sinh ra: 0,1 . 64 = 6,4 (gam)

Gọi x là khối lượng lá sắt ban đầu

Khối lượng lá sắt khi nhúng vào dung dịchCuSO4 tăng lên là: \({{x.4} \over {100}} = 0,04x(gam)\)

Khối lượng lá sắt tăng lên = \({m_{Cu}}\) sinh ra – \({m_{Fe}}\) phản ứng 

0,04x = 6,4 -5,6=0,8

=> x= 20 gam

>>,